Dane podstawowe
Jeśli nie posiada wpisz BRAK
Wymagane
Wymagane
Wymagane. Użytkownik wykorzystywany do logowania. Min. 8 znaków
Wymagane min. 5 znaków
Wymagane identycznie jak pole Email
Wymagane. Jeśli nie posiadasz podaj "BRAK"
Adres zamieszkania
Pozostaw puste gdy brak
Wymagane
Pozostaw puste gdy brak
Wymagane
Wymagane
Walidacja
Podaj wynik obliczeń
Klauzula informacyjna
Szanowni Pacjenci,
od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP.J. W BRUSACH informuje, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 24, zwana dalej Administratorem.
2) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brusach przy ul. Słowackiego 4, Indywidualna Praktyka Lekarska - Elżbieta Jachym-Mikutowicz z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 11 oraz Indywidualna Praktyka Lekarska - Sławomir Mikutowicz z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 11.
3) Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do samodzielnego wypełniania obowiązków zgodnie z RODO.
4) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczeń usług medycznych.
6) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa - Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z zawartą umową z pracownikiem służby zdrowia. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
7) Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu uczestniczącym w realizacji celu opisanego w punkcie 5 i 6, lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas obowiązkach prawnych, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8) Przekazanie nam Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 5 i 6.
9) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu*.
11) Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010